KALENDARIUM PARAFII PW. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KOSTRZYNIE

XII  wiek   Najwcześniejsza wzmianka historyczna o Kostrzynie.
1251 Kostrzyn otrzymał z nadania księcia Przemysła I prawa miejskie.
Przełom XI i XII wiekuPrawdopodobnie wtedy powstał pierwszy drewniany kościół w Kostrzynie. Za czasów panowania księcia gnieźnieńsko-kaliskiego Bolesława Pobożnego Kostrzyn z okolicznymi wioskami otrzymała jako wiano jego żona błogosławiona Jolanta.
1298Książę Władysław Łokietek, na prośbę owdowiałej księżnej Jolanty, przekazał miasto Kostrzyn wraz z okolicznymi wioskami klasztorowi klarysek w Gnieźnie, w którego posiadaniu został do końca XVIII wieku.
połowa  XVI  wieku Powstaje obecna murowana świątynia o rozmiarach w stylu późnogotyckim fundowana przez klaryski  (przy wsparciu królewskim) pod wezwaniem św. Piotra w Okowach, potem dopiero pod wezwaniem Apostołów św. Piotra i Pawła (XVII wiek).
1331Kościół kostrzyński wraz z miastem został spalony podczas najazdu Krzyżaków.
1656 i 1705Zniszczenie świątyni podczas najazdów Szwedów.
1712Po dźwignięciu z ruin kościół parafialny musiał być ponownie konsekrowany a jego odbudowa została utrwalona w łacińskim napisie na zabytkowym dzwonie: „Co wroga ręka Szwedów   zburzyła,   szczodrobliwością   mieszczan   kostrzyńskich   zostało odbudowane„.
1791Ponowna restauracja kościoła za przyczyną ksieni klarysek, co zostało upamiętnione napisem na kamiennej tablicy nad głównym wejściem od strony zachodniej: „Zofii Kraszkowski ksieni zgromadzenia zakonnic św. Klary w Gnieźnie, że kościół ten z upadku podźwignęła Pasterz miejsca ten kamień położył 1791″
1966W czasie prac konserwatorskich prowadzonych w 1966 roku odkryto przez T. Szukałę i H. Kota na sklepieniu i  ścianach  prezbiterium renesansową polichromię figuralną datowaną na lata 1580-1620 przedstawiająca sceny z Adoracji Krzyża, Przemienienia  Pańskiego, apoteozy władzy  kościelnej, tajemnice różańca świętego oraz patriarchów kościoła. Na łuku tęczowym odsłonięto malowidła wyobrażające postacie św. Piotra i Pawła.
2001Powstanie nowej parafii pw. Bł. Jolanty. Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła przyjmuje nazwę kościoła farnego.

Wykorzystano informacje z referatu „RYS HISTORYCZNY PARAFII I KOŚCIOŁA FARNEGO PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W KOSTRZYNIE”, wygłoszonego przez pana mgr Kazimierza Matyska podczas Zjazdu Rejonowego Akcji Katolickiej w Kostrzynie dnia 8 października 2005 roku.